มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 (แก้ไขแล้วในปี 2561)

 ดาวน์โหลด

บันทึกแจ้งดำเนินการ+คำชี้แจง+คำสั่ง

เว็บไซต์รายงาน e-Mes มาตรฐานสำนักงานฯ

คู่มือชั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ตามมาตรฐานฯ (โดย นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์)
https://youtu.be/xdvdp3kjHDM

แบบรายงานฉบับจริง จาก สพฐ. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

  ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงาน

มาตรฐานที่  1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย นางวิไลวรรณ  ศรีทอง download
 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางเขมจิรา  ผลประสาท download
 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา นางวิไลวรรณ  ศรีทอง download
 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหารและการจัดการศึกษา นางเขมจิรา  ผลประสาท,นายเกียรติศักดิ์  ภูเนตร download
 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ  บุตรสมบัติ download
 6 การนำผลการดำเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา นายชริน  พลตื้อ download
ตัวบ่งชี้ที่ 2 :   การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม,น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ download
 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม,น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ download
 3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม,น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ download
 4 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม,น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ download
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
 1 การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา นางกุสุมาลย์  ถินอภัย download
 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด นางกุสุมาลย์  ถินอภัย download
 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น นางกุสุมาลย์  ถินอภัย download
 4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา นางกุสุมาลย์  ถินอภัย download
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นางศิริพร  วรรณหอม download
 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา นางศิริพร  วรรณหอม download
 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นางสาวรัศมี  ภูกันดาน download
 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นายวิญญู  อุตระ download
 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด download
 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางนฤมล  ธรรมประชา download
 7 จัดทำวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ นางวัชราภรณ์  มะปะรัง download
 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางวัชราภรณ์  มะปะรัง download
 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นางวัชราภรณ์ มะปะรัง download
ตัวบ่งชี้ที่ 2   การบริหารงานด้านงบประมาณ
 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ นางสาวเพ็ญพิมล  ศิริกุล download
 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ นางปราณี  ระคาน,   นางนาตยา  มณีโชติ download
 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ นางปราณี  ระคาน,   นางนาตยา  มณีโชติ download
 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ นางภัชรีย์  ผกานนท์ download
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
 1 การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ    น.ส.สาวิตรี  ฉายจิตต์ download
 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้    นางพีรญา  กตารัตน์ download
 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม download
 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นายสมชัย  ชูศรีนาค download
ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ นางเขมจิรา  ผลประสาท download
 2 การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ download
 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม   นายเฉลิมพล  ถิ่นรัศมี download
 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   นายเจสดา ขวัญสกุล download
 5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   นายเจสดา ขวัญสกุล download
 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นางกัญญา  ดูพงษ์ download
 7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา น.ส.มณีรัตน์ กรุงแสนเมือง download
ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
   1.แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจำเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา นางกุสุมาลย์  ถินอภัย download
1-4
   2.รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา นางกุสุมาลย์  ถินอภัย
   3.การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง นางกุสุมาลย์  ถินอภัย
   4.ผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย นางกุสุมาลย์  ถินอภัย
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ (งานส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ)
1. ผลงานหรือผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานภายในกลุ่มและหน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม , น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ download
1-3
2. ผลงานแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางาน มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม , น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ
3. ผลงานหรือผลการดำเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี กรณีเป็นผลงานที่เกินระยะเวลาที่กำหนดต้องเป็นผลงานที่มีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม , น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จำนวนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางนฤมล  ธรรมประชา,นางสาวรัศมี  ภูกันดาน download
2. จำนวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. จำนวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นางนฤมล  ธรรมประชา,นางสาวรัศมี  ภูกันดาน download
ตัวบ่งชี้ที่ 3  : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 download
 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นางลัดดา  จงนุเคราะห์ download
3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test  : O-NET ) นางลัดดา  จงนุเคราะห์ download
4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นางกุสุมาลย์  ถินอภัย download
4.1
4.2
4.3
5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด download
5.1
5.2
5.3
6 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด download
6.1
6.2
6.3
7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับ น.ส.พิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด download
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ 
 1 จำนวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2 อัตราการออกกลางคันลดลง(ใช้ข้อมูลและผลร่วมกับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง) นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ ไม่มีเมนูให้รายงาน

download

 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใช้ข้อมูลร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น) นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ ไม่มีเมนูให้รายงาน
download
3.1
3.2
 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ download
4.2 เด็กด้อยโอกาส นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ download
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ download
 5 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ download
 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ นายเจริญชัย  จงนุเคราะห์ download
ตัวบ่งชี้ที่ 5 :  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน น.ส.วิภาวรรณ  คันธนาม,น.ส.นันท์นภัส  บุญใบ download
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย   นายเจสดา ขวัญสกุล download

ปก สารบัญ แบบรายงาน คำชี้แจงประกอบ

รวมแบบรายงานมาตรฐานที่ 1

รวมแบบรายงานมาตรฐานที่ 2

รวมแบบรายงานมาตรฐานที่ 3

CONFERENCE เรื่อง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฯ

2.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
(โดย นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์)
https://youtu.be/CGx7Cfxd378

2.2 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3
(โดยนางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ และนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์)
https://youtu.be/YEoanNUWwpQ

2.3 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 และ 5
(โดย นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ และนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์)
https://youtu.be/rtRqvtrT6No

2.4 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3 (โดย นายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ)
https://youtu.be/8v1eYJyQ8qk

คู่มือชั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ตามมาตรฐานฯ (โดย นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์)
https://youtu.be/xdvdp3kjHDM

เรียน ผู้รับผิดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานสำนักงานฯ ทุกท่าน

สตผ. ได้รับการสนับสนุนจาก สทร. ในการอัดเทป เพื่อประชาสัมพันธ์งานติดตามทั้งหมดของ สตผ.
-3 มาตรฐาน 56 ประเด็นการพิจารณา
โดยมีเครื่องมือการติดตาม และปฏิทินการติดตามตลอดปี
ไตรมาสที่ 3 ปิดระบบภายในวันที่ 16 ก.ค. 61
= มาตรฐาน จำนวน 6 ประเด็นฯ (มฐ. 3 ตบช.ที่ 3 และ 4 บางประเด็นฯ รวม 6 ประเด็นฯ เก็บข้อมูลจากรายงานของยุทธศาสตร์)
แปลผลเพื่อทราบจุดพัฒนาภายใน 31 ก.ค. 61
ไตรมาสที่ 4 – ปิดระบบ 15 ตุลาคม 2561
= 3 มาตฐาน 50 ประเด็นฯ และ 14 นโยบาย 2 จุดเน้น
แปลผลเพื่อทราบระดับคุณภาพ ภายใน 31 ต.ค. 61
เพื่อสร้างการรับรู้ให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ สตผ.
ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ตรงกับบริบทที่แท้จริง หรือข้อมูลที่ได้เป็นตัวแทนพื้นที่จริงๆ

สำหรับ เอกสารที่ใช้บ่อยของ สพท. หมายถึง เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เป็นรูปเล่ม และใช้ร่วมกัน
เช่น มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1 เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
***การอัพโหลดไฟล์แต่ละครั้ง ขนาดไฟล์ไม่เกินครั้งละ 10 เมกกะไบท์
และควร upload ไฟล์เฉพาะ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับประเด็นการพิจารณาเท่านั้น
ทั้งนี้ การแนบไฟล์รูปภาพควรแนบเฉพาะที่สำคัญต่อระดับคะแนนคุณภาพ และขนาดไฟล์ไม่ควรใหญ่มาก***

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...