มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

****download ข้อมูลการรายงานในปี 2562****

บันทึกแจ้งดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563
คำชี้แจง   
ภาพรวม มาตรฐานที่ 1-3 และข้อสังเกต   ดู VDO
หลักการขับเคลื่อนและวิธีการเขียนรายงาน  ดู VDO

คำสั่งฯ  ปีงบประมาณ 2563

เว็บไซต์รายงาน e-Mes มาตรฐานสำนักงานฯ 2563 (จะเปิดระบบวันที่ 1 พ.ค.2563)

แบบรายงาน Best Practice มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

     ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ ไฟล์แบบรายงาน
มาตรฐานที่  1   การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1  1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย       ดู VDO นางวิไลวรรณ
ศรีทอง
download
ตัวบ่งชี้ที่ 1  2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ดู VDO นางเขมจิรา
ผลประสาท
download
ตัวบ่งชี้ที่ 1  3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา   ดู VDO นางวิไลวรรณ
ศรีทอง
download
ตัวบ่งชี้ที่ 1  4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหารและการจัดการศึกษา   ดู VDO ทุกกลุ่มๆละ 1 เรื่องขึ้นไป download
ตัวบ่งชี้ที่ 1  5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ดู VDO  ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ
บุตรสมบัติ
download
ตัวบ่งชี้ที่ 1  6 การนำผลการดำเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา   ดู VDO นายชริน  พลตื้อ download
ตัวบ่งชี้ที่ 2 :   การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2  2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   ดู VDO นายวิญญู  อุตระ
น.ส.วิภาวรรณ
คันธนาม
download
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 3  3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น   ดู VDO นางสาวมณีรัตน์
กรุงแสนเมือง
download
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1  6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ดู VDO นางนฤมล
ธรรมประชา
นางสาววราภรณ์
บุ่งวิเศษ
download
ตัวบ่งชี้ที่ 2   การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 2  1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ   ดู VDO นางสาวเพ็ญพิมล
ศิริกุล
download
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 3  3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดู VDO น.ส.วิภาวรรณ
คันธนาม
download
ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4  1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   ดู VDO นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์
นายเกียรติศักดิ์
ภูเนตร
download
ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   ดู VDO นางสาวรัศมี ภูกันดาน
นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ
download
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ (งานส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการพิจารณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้สำหรับประเด็นนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรคัดเลือกผลงานที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ความโดดเด่น เกิดความสำเร็จ การใช้เทคนิควิธีการ โมเดลที่สามารถบอกถึงความมีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยการรายงานผลให้เรียงลำดับจากผลงานที่มีความโดดเด่นจากมากไปน้อย จำนวน 5 ผลงาน (สตผ. จะพิจารณาโดยการติดตามเชิงประจักษ์ด้วย)   ดู VDO ทุกกลุ่มๆละ 1 เรื่องขึ้นไป download 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด   ดู VDO นางนฤมล ธรรมประชา
น.ส.วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
download

ไฟล์เพิ่มเติม

ตัวบ่งชี้ที่ 3  : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  รายงานในรอบที่ 1   ดู VDO นายสุรปรีชา บุญแสนยศ , นายสิทธิพร ประทีปทอง download
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4  4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ  รายงานในรอบที่ 1   ดู VDO นางสาวมณีรัตน์
กรุงแสนเมือง
download

ไฟล์เพิ่มเติม

ตัวบ่งชี้ที่ 5 :  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน   ดู VDO น.ส.วิภาวรรณ
คันธนาม,
นายเนติรัฐ  ธรรมประชา
download
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย   ดู VDO นายเจสดา ขวัญสกุล download

 

 

วีดีโอ เรื่อง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ

download ข้อมูลการรายงานในปี 2562

1. การรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

2 . การติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน สพท อ สินีนาถ

3. ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลฯ มาตรฐาน สพท.ประจำปี งปม.2561

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 (แก้ไขแล้วในปี 2561) ดาวน์โหลด

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...