ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม. กส.

ข้อมูล ณ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

เบอร์มือถือ

สหวิทยาเขต

1
กมลาไสย
นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์
08-1964-3800
เมืองฟ้าแดด
2
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นางทวีภรณ์  วรชิน
09-3362-1704
วงนารายณ์
3
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล
08-1320-6871
เมืองกาฬสินธุ์
4
กุฉินารายณ์
นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน
09-5662-4887
วงนารายณ์
5
แก่งนาจารย์พิทยาคม
นายบรรจง  วันทา
08-1743-6630
เมืองกาฬสินธุ์
6
แก้วเสด็จพิทยาคม
นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง
08-4928-6815
สมเด็จ
7
เขาพระนอนวิทยาคม
นางสาวกนกพร  คำโสภา
09-69595964
ยางตลาดฆ้องชัย
8
เขาวงพิทยาคาร
นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา
08-6237-7849
วงนารายณ์
9
คำเจริญวิทยาคม
นายประกาย  ภูขมัง
08-7865-2481
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
10
คำม่วง
นายอัคเรศศ์  ป้องกัน
08-9275-0876
ท่าม่วงชัยขันธ์
11
โคกศรีเมือง (รก.ผอ.ร.ร.)
นายประมวล อรรคพงษ์
08-624-08-009
เมืองฟ้าแดด
12
ฆ้องชัยวิทยาคม
นางรติกรณ์  แสบงบาล
09-3395-4554
ยางตลาดฆ้องชัย
13
จำปาหลวงวิทยาคม
นายเมืองมนต์ โสภารีย์
08-4286-9742
เมืองฟ้าแดด
14
ดงกลางพัฒนศึกษา
นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์
08-4788-0658
ท่าม่วงชัยขันธ์
15
ดอนจานวิทยาคม
นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล
06-5091-4944
เมืองฟ้าแดด
16
ดอนไทรงามพิทยาคม
นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว
08-9041-6054
เมืองฟ้าแดด
17
ไตรรัตนวิทยาคม
นายมาโนช  ภูคงกิ่ง
08-6230-2558
ยางตลาดฆ้องชัย
18
ท่าคันโทวิทยาคาร
นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์
08-7952-5313
ท่าม่วงชัยขันธ์
19
ธัญญาพัฒนวิทย์
นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์
08-7993-4760
เมืองฟ้าแดด
20
นาไคร้พิทยาสรรพ์
นางรดา  ฉายผาด
08-9715-7438
วงนารายณ์
21
นามนพิทยาคม
นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์
08-3342-8165
พลังผึ้ง
22
นามะเขือพัฒนศึกษา
นายธวัช  เพ็งสลุง
08-1965-5485
ท่าม่วงชัยขันธ์
23
โนนคำวิทยา
นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี
08-6231-8664
วงนารายณ์
24
โนนศิลาพิทยาคม
นายวิเชียร  ด่านขุนทด
09-1052-1411
ท่าม่วงชัยขันธ์
25
โนนสูงพิทยาคม
นายรณกฤต  กุมสิน
09-3097-5027
ยางตลาดฆ้องชัย
26
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
นายวินัย รัตนมาลี
09-8621-3866
พลังผึ้ง
27
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ
08-9620-8858
สมเด็จ
28
บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
นายประโมกข์  ดุลนีย์
09-1682-9520
พลังผึ้ง
29
ประชารัฐพัฒนศึกษา
นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์
09-865-01955
สมเด็จ
30
ผาเสวยรังสรรค์
นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์
08-7911-5325
สมเด็จ
31
พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ
08-1546-1275
พลังผึ้ง
32
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
ว่าง
 
วงนารายณ์
33
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
นายดุสิต มั่นคง
08-3405-1634
เมืองฟ้าแดด
34
มหาไชยพิทยาคม
นายอิสรพล  ปิ่นขจร
08-7424-8673
สมเด็จ
35
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
นายชินกรณ์  แก้วรักษา
08-9575-2046
พลังผึ้ง
36
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
นายธนัฐ  มาตชรา
09-3383-7978
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
37
เมืองกาฬสินธุ์
นายชูชัย  ประทุมขันธ์
08-1964-0345
เมืองกาฬสินธุ์
38
เมืองเหนือวิทยาคม
ว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา
08-1060-1492
เมืองกาฬสินธุ์
39
ยางตลาดวิทยาคาร
นายปุณกาญจน์  ภูเงิน
08-9570-2466
ยางตลาดฆ้องชัย
40
ร่องคำ
นางจารุวรรณ  รัตนมาลี
09-1065-7983
เมืองฟ้าแดด
41
วังมนวิทยาคาร
นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์
08-2123-1081
ยางตลาดฆ้องชัย
42
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ว่าง
 
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
43
สมเด็จพิทยาคม
นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา
08-5748-5024
สมเด็จ
44
สหัสขันธ์ศึกษา
นายนิคม  วิชัยโย
08-1320-1847
ท่าม่วงชัยขันธ์
45
สามขาสว่างวิทย์
นายธนเทพ  วิเศษสอน
08-8561-5475
วงนารายณ์
46
สามชัย
นายอานนท์  นนทวัน
09-2505-4296
ท่าม่วงชัยขันธ์
47
หนองกุงศรีวิทยาคาร
นายวรุตม์  เขจรสัตย์
08-3345-4769
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
48
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
08-1369-7599
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
49
หนองสอพิทยาคม
นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร
08-0181-2246
เมืองกาฬสินธุ์
50
ห้วยผึ้งพิทยา
นางสาวทศพร  ทักษิมา
08-5460-2335
พลังผึ้ง
51
ห้วยเม็กวิทยาคม
นายธวัชชัย  สำราญวงศ์
08-1320-2142
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
52
หัวหินวัฒนาลัย
นายตรี  ภูวิโคตรธนกุล
09-7494-6456
ห้วยเม็กหนองกุงศรี
53
เหล่ากลางวิทยาคม
นายสาโรช  จันทรบุตร
08-1768-2990
ยางตลาดฆ้องชัย
54
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
นายถาวร  แสนพันดร
08-6221-9108
เมืองกาฬสินธุ์
55
อนุกูลนารี
นายเอกรักษ์  สารปรัง
08-3345-0972
เมืองกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้