ผู้บริหารสถานศึกษา

กำลังโหลด…

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

เบอร์มือถือ

สหวิทยาเขต

1กมลาไสยนายวรุตม์  เขจรสัตย์08-3345-4769เมืองฟ้าแดด2กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์นางทวีภรณ์  วรชิน09-3362-1704วงนารายณ์3กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล08-1320-6871เมืองกาฬสินธุ์4กุฉินารายณ์นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน09-5662-4887วงนารายณ์5แก่งนาจารย์พิทยาคมนายบรรจง  วันทา08-1743-6630เมืองกาฬสินธุ์6แก้วเสด็จพิทยาคมนายวินัย รัตนมาลี09-8621-3866สมเด็จ7เขาพระนอนวิทยาคมนางสาวกนกพร  คำโสภา09-69595964ยางตลาดฆ้องชัย8เขาวงพิทยาคารนายวิเชียร  ด่านขุนทด09-1052-1411วงนารายณ์9คำเจริญวิทยาคมนายประกาย  ภูขมัง08-7865-2481ห้วยเม็กหนองกุงศรี10คำม่วงนายอัคเรศศ์  ป้องกัน08-9275-0876ท่าม่วงชัยขันธ์11โคกศรีเมือง (รก.ผอ.ร.ร.)นายประมวล อรรคพงษ์08-624-08-009เมืองฟ้าแดด12ฆ้องชัยวิทยาคมนางรติกรณ์  แสบงบาล09-3395-4554ยางตลาดฆ้องชัย13จำปาหลวงวิทยาคมนายเมืองมนต์ โสภารีย์08-4286-9742เมืองฟ้าแดด14ดงกลางพัฒนศึกษานายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์08-4788-0658ท่าม่วงชัยขันธ์15ดอนจานวิทยาคมนายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล06-5091-4944เมืองฟ้าแดด16ดอนไทรงามพิทยาคมนายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว08-9041-6054เมืองฟ้าแดด17ไตรรัตนวิทยาคมนายมาโนช  ภูคงกิ่ง08-6230-2558ยางตลาดฆ้องชัย18ท่าคันโทวิทยาคารว่าง ท่าม่วงชัยขันธ์19ธัญญาพัฒนวิทย์นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์08-7993-4760เมืองฟ้าแดด20นาไคร้พิทยาสรรพ์นางรดา  ฉายผาด08-9715-7438วงนารายณ์21นามนพิทยาคมนายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์08-3342-8165พลังผึ้ง22นามะเขือพัฒนศึกษานายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร08-1369-7599ท่าม่วงชัยขันธ์23โนนคำวิทยานายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี08-6231-8664วงนารายณ์24โนนศิลาพิทยาคมว่าง ท่าม่วงชัยขันธ์25โนนสูงพิทยาคมนายรณกฤต  กุมสิน09-3097-5027ยางตลาดฆ้องชัย26บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนาไพฑูรย์ คำสะอาด 08-72280887พลังผึ้ง27บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ08-9620-8858สมเด็จ28บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”นายประโมกข์  ดุลนีย์09-1682-9520พลังผึ้ง29ประชารัฐพัฒนศึกษานายณัฐวัฒน์ บัวคำภู สมเด็จ30ผาเสวยรังสรรค์นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์08-7911-5325สมเด็จ31พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ08-1546-1275พลังผึ้ง32พุทโธภาวนาประชาสรรค์ว่าง วงนารายณ์33ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารนายดุสิต มั่นคง08-3405-1634เมืองฟ้าแดด34มหาไชยพิทยาคมนายอิสรพล  ปิ่นขจร08-7424-8673สมเด็จ35มอสวนขิงพิทยาสรรพ์นายชินกรณ์  แก้วรักษา08-9575-2046พลังผึ้ง36มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์นายธนัฐ  มาตชรา09-3383-7978ห้วยเม็กหนองกุงศรี37เมืองกาฬสินธุ์นายชูชัย  ประทุมขันธ์08-1964-0345เมืองกาฬสินธุ์38เมืองเหนือวิทยาคมว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา08-1060-1492เมืองกาฬสินธุ์39ยางตลาดวิทยาคารนางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง08-4928-6815ยางตลาดฆ้องชัย40ร่องคำนางจารุวรรณ  รัตนมาลี09-1065-7983เมืองฟ้าแดด41วังมนวิทยาคารนายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์08-2123-1081ยางตลาดฆ้องชัย42วังลิ้นฟ้าวิทยาคมว่าง ห้วยเม็กหนองกุงศรี43สมเด็จพิทยาคมนายภูมิศักดิ์  แสนกันยา08-5748-5024สมเด็จ44สหัสขันธ์ศึกษานายนิคม  วิชัยโย08-1320-1847ท่าม่วงชัยขันธ์45สามขาสว่างวิทย์นายธนเทพ  วิเศษสอน08-8561-5475วงนารายณ์46สามชัยนายอานนท์  นนทวัน09-2505-4296ท่าม่วงชัยขันธ์47หนองกุงศรีวิทยาคารนายธวัช  เพ็งสลุง08-1965-5485ห้วยเม็กหนองกุงศรี48หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี 08-98627191ห้วยเม็กหนองกุงศรี49หนองสอพิทยาคมนายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร08-0181-2246เมืองกาฬสินธุ์50ห้วยผึ้งพิทยานายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์09-865-01955พลังผึ้ง51ห้วยเม็กวิทยาคมนายธวัชชัย  สำราญวงศ์08-1320-2142ห้วยเม็กหนองกุงศรี52หัวหินวัฒนาลัยนายตรี  ภูวิโคตรธนกุล09-7494-6456ห้วยเม็กหนองกุงศรี53เหล่ากลางวิทยาคมนายสาโรช  จันทรบุตร08-1768-2990ยางตลาดฆ้องชัย54เหล่านาแกวิทยานุสรณ์นายถาวร  แสนพันดร08-6221-9108เมืองกาฬสินธุ์55อนุกูลนารีนายเอกรักษ์  สารปรัง08-3345-0972เมืองกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้