ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

เบอร์มือถือ

สหวิทยาเขต

1 กมลาไสย นายวรุตม์  เขจรสัตย์ 08-3345-4769 เมืองฟ้าแดด
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นางทวีภรณ์  วรชิน 09-3362-1704 วงนารายณ์
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล 08-1320-6871 เมืองกาฬสินธุ์
4 กุฉินารายณ์ นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน 09-5662-4887 วงนารายณ์
5 แก่งนาจารย์พิทยาคม นายบรรจง  วันทา 08-1743-6630 เมืองกาฬสินธุ์
6 แก้วเสด็จพิทยาคม นายวินัย รัตนมาลี 09-8621-3866 สมเด็จ
7 เขาพระนอนวิทยาคม นางสาวกนกพร  คำโสภา 09-69595964 ยางตลาดฆ้องชัย
8 เขาวงพิทยาคาร นายวิเชียร  ด่านขุนทด 09-1052-1411 วงนารายณ์
9 คำเจริญวิทยาคม นายประกาย  ภูขมัง 08-7865-2481 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
10 คำม่วง นายอัคเรศศ์  ป้องกัน 08-9275-0876 ท่าม่วงชัยขันธ์
11 โคกศรีเมือง (รก.ผอ.ร.ร.) นายประมวล อรรคพงษ์ 08-624-08-009 เมืองฟ้าแดด
12 ฆ้องชัยวิทยาคม นางรติกรณ์  แสบงบาล 09-3395-4554 ยางตลาดฆ้องชัย
13 จำปาหลวงวิทยาคม นายเมืองมนต์ โสภารีย์ 08-4286-9742 เมืองฟ้าแดด
14 ดงกลางพัฒนศึกษา นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ 08-4788-0658 ท่าม่วงชัยขันธ์
15 ดอนจานวิทยาคม นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล 06-5091-4944 เมืองฟ้าแดด
16 ดอนไทรงามพิทยาคม นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว 08-9041-6054 เมืองฟ้าแดด
17 ไตรรัตนวิทยาคม นายมาโนช  ภูคงกิ่ง 08-6230-2558 ยางตลาดฆ้องชัย
18 ท่าคันโทวิทยาคาร ว่าง ท่าม่วงชัยขันธ์
19 ธัญญาพัฒนวิทย์ นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ 08-7993-4760 เมืองฟ้าแดด
20 นาไคร้พิทยาสรรพ์ นางรดา  ฉายผาด 08-9715-7438 วงนารายณ์
21 นามนพิทยาคม นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์ 08-3342-8165 พลังผึ้ง
22 นามะเขือพัฒนศึกษา นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 08-1369-7599 ท่าม่วงชัยขันธ์
23 โนนคำวิทยา นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี 08-6231-8664 วงนารายณ์
24 โนนศิลาพิทยาคม ว่าง ท่าม่วงชัยขันธ์
25 โนนสูงพิทยาคม นายรณกฤต  กุมสิน 09-3097-5027 ยางตลาดฆ้องชัย
26 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา ไพฑูรย์ คำสะอาด  08-72280887 พลังผึ้ง
27 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ 08-9620-8858 สมเด็จ
28 บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” นายประโมกข์  ดุลนีย์ 09-1682-9520 พลังผึ้ง
29 ประชารัฐพัฒนศึกษา นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์ 09-865-01955 สมเด็จ
30 ผาเสวยรังสรรค์ นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์ 08-7911-5325 สมเด็จ
31 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ 08-1546-1275 พลังผึ้ง
32 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ ว่าง วงนารายณ์
33 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร นายดุสิต มั่นคง 08-3405-1634 เมืองฟ้าแดด
34 มหาไชยพิทยาคม นายอิสรพล  ปิ่นขจร 08-7424-8673 สมเด็จ
35 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นายชินกรณ์  แก้วรักษา 08-9575-2046 พลังผึ้ง
36 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นายธนัฐ  มาตชรา 09-3383-7978 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
37 เมืองกาฬสินธุ์ นายชูชัย  ประทุมขันธ์ 08-1964-0345 เมืองกาฬสินธุ์
38 เมืองเหนือวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา 08-1060-1492 เมืองกาฬสินธุ์
39 ยางตลาดวิทยาคาร นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง 08-4928-6815 ยางตลาดฆ้องชัย
40 ร่องคำ นางจารุวรรณ  รัตนมาลี 09-1065-7983 เมืองฟ้าแดด
41 วังมนวิทยาคาร นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 08-2123-1081 ยางตลาดฆ้องชัย
42 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม ว่าง ห้วยเม็กหนองกุงศรี
43 สมเด็จพิทยาคม นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา 08-5748-5024 สมเด็จ
44 สหัสขันธ์ศึกษา นายนิคม  วิชัยโย 08-1320-1847 ท่าม่วงชัยขันธ์
45 สามขาสว่างวิทย์ นายธนเทพ  วิเศษสอน 08-8561-5475 วงนารายณ์
46 สามชัย นายอานนท์  นนทวัน 09-2505-4296 ท่าม่วงชัยขันธ์
47 หนองกุงศรีวิทยาคาร นายธวัช  เพ็งสลุง 08-1965-5485 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
48 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี  08-98627191 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
49 หนองสอพิทยาคม นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร 08-0181-2246 เมืองกาฬสินธุ์
50 ห้วยผึ้งพิทยา ว่าง พลังผึ้ง
51 ห้วยเม็กวิทยาคม นายธวัชชัย  สำราญวงศ์ 08-1320-2142 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
52 หัวหินวัฒนาลัย นายตรี  ภูวิโคตรธนกุล 09-7494-6456 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
53 เหล่ากลางวิทยาคม นายสาโรช  จันทรบุตร 08-1768-2990 ยางตลาดฆ้องชัย
54 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นายถาวร  แสนพันดร 08-6221-9108 เมืองกาฬสินธุ์
55 อนุกูลนารี นายเอกรักษ์  สารปรัง 08-3345-0972 เมืองกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้