ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2563

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

เบอร์มือถือ

สหวิทยาเขต

1

กมลาไสย

นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์

08-1964-3800

เมืองฟ้าแดด

2

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางทวีภรณ์  วรชิน

09-3362-1704

วงนารายณ์

3

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

นายสงกรานต์  พันธ์โนราช

08-7222-6410

เมืองกาฬสินธุ์

4

กุฉินารายณ์

นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน

09-5662-4887

วงนารายณ์

5

แก่งนาจารย์พิทยาคม

นายบรรจง  วันทา

08-1743-6630

เมืองกาฬสินธุ์

6

แก้วเสด็จพิทยาคม

นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง

08-4928-6815

สมเด็จ

7

เขาพระนอนวิทยาคม

นางสาวกนกพร  คำโสภา

09-69595964

ยางตลาดฆ้องชัย

8

เขาวงพิทยาคาร

นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง

08-3356-8939

วงนารายณ์

9

คำเจริญวิทยาคม

นายประกาย  ภูขมัง

08-7865-2481

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

10

คำม่วง

นางจารุวรรณ  รัตนมาลี

09-1065-7983

ท่าม่วงชัยขันธ์

11

โคกศรีเมือง (รก.ผอ.ร.ร.)

 นายประมวล อรรคพงษ์

 08-624-08-009

เมืองฟ้าแดด

12

ฆ้องชัยวิทยาคม

นางรติกรณ์  แสบงบาล

09-3395-4554

ยางตลาดฆ้องชัย

13

จำปาหลวงวิทยาคม

นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา

08-6237-7849

เมืองฟ้าแดด

14

ดงกลางพัฒนศึกษา

นายพานิชย์  ศรีหาเสนา

08-7913-6507

ท่าม่วงชัยขันธ์

15

ดอนจานวิทยาคม

นายนิคม  วิชัยโย

08-1320-1847

เมืองฟ้าแดด

16

ดอนไทรงามพิทยาคม

นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว

08-9041-6054

เมืองฟ้าแดด

17

ไตรรัตนวิทยาคม

นายมาโนช  ภูคงกิ่ง

08-6230-2558

ยางตลาดฆ้องชัย

18

ท่าคันโทวิทยาคาร

นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์

08-7952-5313

ท่าม่วงชัยขันธ์

19

ธัญญาพัฒนวิทย์

นายตรี  ภูวิโคตรธนกุล

09-7494-6456

เมืองฟ้าแดด

20

นาไคร้พิทยาสรรพ์

นางรดา  ฉายผาด

08-9715-7438

วงนารายณ์

21

นามนพิทยาคม

นายอัคเรศศ์  ป้องกัน

08-9275-0876

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

22

นามะเขือพัฒนศึกษา

นายธวัช  เพ็งสลุง

08-1965-5485

ท่าม่วงชัยขันธ์

23

โนนคำวิทยา

นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี

08-6231-8664

วงนารายณ์

24

โนนศิลาพิทยาคม

นายวิเชียร  ด่านขุนทด

09-1052-1411

ท่าม่วงชัยขันธ์

25

โนนสูงพิทยาคม

นายรณกฤต  กุมสิน

09-3097-5027

ยางตลาดฆ้องชัย

26

บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

นายวินัย รัตนมาลี

09-8621-3866

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

27

บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์

นายอิสรพล  ปิ่นขจร

08-7424-8673

สมเด็จ

28

บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”

นายชูชัย  ประทุมขันธ์

08-1964-0345

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

29

ประชารัฐพัฒนศึกษา

นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์

09-865-01955

สมเด็จ

30

ผาเสวยรังสรรค์

นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์

08-7911-5325

สมเด็จ

31

พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ

08-1546-1275

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

32

พุทโธภาวนาประชาสรรค์

นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ

08-9620-8858

วงนารายณ์

33

ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

นายดุสิต มั่นคง

08-3405-1634

เมืองฟ้าแดด

34

มหาไชยพิทยาคม

นายประโมกข์  ดุลนีย์

09-1682-9520

สมเด็จ

35

มอสวนขิงพิทยาสรรพ์

นายชินกรณ์  แก้วรักษา

08-9575-2046

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

36

มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

นายธนัฐ  มาตชรา

09-3383-7978

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

37

เมืองกาฬสินธุ์

นายธีระ  ลูกอินทร์

08-1964-2802

เมืองกาฬสินธุ์

38

เมืองเหนือวิทยาคม

ว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา

08-1060-1492

เมืองกาฬสินธุ์

39

ยางตลาดวิทยาคาร

นายปุณกาญจน์  ภูเงิน

08-9570-2466

ยางตลาดฆ้องชัย

40

ร่องคำ

นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล

08-1320-6871

เมืองฟ้าแดด

41

วังมนวิทยาคาร

นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล

06-5091-4944

ยางตลาดฆ้องชัย

42

วังลิ้นฟ้าวิทยาคม

นายเมืองมนต์ โสภารีย์

08-4286-9742

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

43

สมเด็จพิทยาคม

นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา

08-5748-5024

สมเด็จ

44

สหัสขันธ์ศึกษา

นายกนก  ยนต์ชัย

08-1830-5873

ท่าม่วงชัยขันธ์

45

สามขาสว่างวิทย์

นายธนเทพ  วิเศษสอน

08-8561-5475

วงนารายณ์

46

สามชัย

นายอานนท์  นนทวัน

09-2505-4296

ท่าม่วงชัยขันธ์

47

หนองกุงศรีวิทยาคาร

นายวรุตม์  เขจรสัตย์

08-3345-4769

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

48

หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร

08-1369-7599

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

49

หนองสอพิทยาคม

นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร

08-0181-2246

เมืองกาฬสินธุ์

50

ห้วยผึ้งพิทยา

นางสาวทศพร  ทักษิมา

08-5460-2335

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

51

ห้วยเม็กวิทยาคม

นายธวัชชัย  สำราญวงศ์

08-1320-2142

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

52

หัวหินวัฒนาลัย

นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์

08-3342-8165

ห้วยเม็กหนองกุงศรี

53

เหล่ากลางวิทยาคม

นายสาโรช  จันทรบุตร

08-1768-2990

ยางตลาดฆ้องชัย

54

เหล่านาแกวิทยานุสรณ์

นายถาวร  แสนพันดร

08-6221-9108

เมืองกาฬสินธุ์

55

อนุกูลนารี

นายเอกรักษ์  สารปรัง

08-3345-0972

เมืองกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้