ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ข้อมูล ณ 17 ธันวาคม 2561

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

เบอร์มือถือ

สหวิทยาเขต

1 กมลาไสย นายเอกรักษ์  สารปรัง 08-3345-0972 เมืองฟ้าแดด
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นางทวีภรณ์  วรชิน 09-3362-1704 วงนารายณ์
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายสงกรานต์  พันธ์โนราช 08-7222-6410 เมืองกาฬสินธุ์
4 กุฉินารายณ์ นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน 09-5662-4887 วงนารายณ์
5 แก่งนาจารย์พิทยาคม นายบรรจง  วันทา 08-1743-6630 เมืองกาฬสินธุ์
6 แก้วเสด็จพิทยาคม นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง 08-4928-6815 สมเด็จ
7 เขาพระนอนวิทยาคม นางสาวกนกพร  คำโสภา 09-5965-3928 ยางตลาดฆ้องชัย
8 เขาวงพิทยาคาร นายกนก  ยนต์ชัย 08-1830-5873 วงนารายณ์
9 คำเจริญวิทยาคม นายประกาย  ภูขมัง 08-7865-2481 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
10 คำม่วง นางจารุวรรณ  รัตนมาลี 09-1065-7983 ท่าม่วงชัยขันธ์
11 โคกศรีเมือง นายอุดม  กัสมัง 08-3341-8844 เมืองฟ้าแดด
12 ฆ้องชัยวิทยาคม นางรติกรณ์  แสบงบาล 09-3395-4554 ยางตลาดฆ้องชัย
13 จำปาหลวงวิทยาคม นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา 08-6237-7849 เมืองฟ้าแดด
14 ดงกลางพัฒนศึกษา นายพานิชย์ ศรีหาเสนา 08-7913-6507 ท่าม่วงชัยขันธ์
15 ดอนจานวิทยาคม นายนิคม  วิชัยโย 08-1320-1847 เมืองฟ้าแดด
16 ดอนไทรงามพิทยาคม นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 08-9041-6054 เมืองฟ้าแดด
17 ไตรรัตนวิทยาคม นายมาโนช ภูคงกิ่ง 08-6230-2558 ยางตลาดฆ้องชัย
18 ท่าคันโทวิทยาคาร นายเวียงชัย  ราชฤทธิ์ 08-7952-5313 ท่าม่วงชัยขันธ์
19 ธัญญาพัฒนวิทย์ นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 08-3345-4769 เมืองฟ้าแดด
20 นาไคร้พิทยาสรรพ์ นางรดา  ฉายผาด 06-3218-5295 วงนารายณ์
21 นามนพิทยาคม นายอัคเรศ  ป้องกัน 08-9275-0876 สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
22 นามะเขือพัฒนศึกษา นายธวัช  เพ็งสลุง 08-1965-5485 ท่าม่วงชัยขันธ์
23 โนนคำวิทยา นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี 08-6231-8664 วงนารายณ์
24 โนนศิลาพิทยาคม นายวิเชียร  ด่านขุนทด 09-1052-1411 ท่าม่วงชัยขันธ์
25 โนนสูงพิทยาคม นายอานนท์  นนทวัน 09-2505-4296 ยางตลาดฆ้องชัย
26 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา นายเผดิมชัย  ศรีโท 08-9843-1583 สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
27 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายอิสรพล  ปิ่นขจร 08-7424-8673 สมเด็จ
28 บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” นายชูชัย  ประทุมขันธ์ 08-1964-0345 สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
29 ประชารัฐพัฒนศึกษา นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์ 09-865-01955 สมเด็จ
30 ผาเสวยรังสรรค์ นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์ 08-7911-5325 สมเด็จ
31 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ นายสมเกียรติ  คุ้มนายอ 08-1546-1275 สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
32 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง 08-3356-8939 วงนารายณ์
33 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร นางสาวทศพร  ทักษิมา 08-5460-2335 เมืองฟ้าแดด
34 มหาไชยพิทยาคม นายประโมกข์  ดุลนีย์ 09-1682-9520 สมเด็จ
35 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นายชินกรณ์  แก้วรักษา 08-9575-2046 สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
36 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นายธนัฐ  มาตชรา 09-3383-7978 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
37 เมืองกาฬสินธุ์ นายธีระ  ลูกอินทร์ 08-1964-2802 เมืองกาฬสินธุ์
38 เมืองเหนือวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.พัฒนา  อนนทสีหา 08-1060-1492 เมืองกาฬสินธุ์
39 ยางตลาดวิทยาคาร นายปุณกาญจน์  ภูเงิน 08-9570-2466 ยางตลาดฆ้องชัย
40 ร่องคำ นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล 08-1320-6871 เมืองฟ้าแดด
41 วังมนวิทยาคาร นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล 06-5091-4944 ยางตลาดฆ้องชัย
42 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นายรณกฤต  กุมสิน 09-3097-5027 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
43 สมเด็จพิทยาคม นายวิรัติ  โสไธสง 08-1260-7772 สมเด็จ
44 สหัสขันธ์ศึกษา นายมานิต วรสิทธิกร 09-1378-5292 ท่าม่วงชัยขันธ์
45 สามขาสว่างวิทย์ นายธนเทพ  วิเศษสอน 08-8561-5475 วงนารายณ์
46 สามชัย นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา 08-5748-5024 ท่าม่วงชัยขันธ์
47 หนองกุงศรีวิทยาคาร นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 08-3345-4769 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
48 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ นายธวัชชัย  สำราญวงศ์ 08-1320-2142 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
49 หนองสอพิทยาคม นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร 08-0181-2246 เมืองกาฬสินธุ์
50 ห้วยผึ้งพิทยา นายกลวัชร  วังสะอาด 08-1717-9889 สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
51 ห้วยเม็กวิทยาคม นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์ 08-1964-3800 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
52 หัวหินวัฒนาลัย นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์ 08-3342-8165 ห้วยเม็กหนองกุงศรี
53 เหล่ากลางวิทยาคม นายสาโรช  จันทรบุตร 08-1768-2990 ยางตลาดฆ้องชัย
54 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นายถาวร  แสนพันดร 08-6221-9108 เมืองกาฬสินธุ์
55 อนุกูลนารี นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง 09-7301-7471 เมืองกาฬสินธุ์