รายงานการประชุมผู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ประจำปี พ.ศ.2564

ปฏิทินประชุมผู้บริหาร 2564

เดือน/พ.ศ.
ระเบียบวาระการประชุม
 รายงานการประชุม
มกราคม    13 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์  2 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม   17 มีนาคม 2564
เมษายน   7 เมษายน 2564
พฤษภาคม  25 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน   28 มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 
สิงหาคม     18  สิงหาคม 2564
กันยายน   9 กันยายน 2564
ตุลาคม   18 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน    22 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม  23 ธันวาคม 2564 

 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประจำปี พ.ศ.2563

ปฏิทินประชุมผู้บริหาร 2563

เดือน/พ.ศ.
ระเบียบวาระการประชุม
 รายงานการประชุม
มกราคม พ.ศ.2563  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม พ.ศ.2563 17 มีนาคม 2563  17 มีนาคม 2563 
เมษายน พ.ศ.2563
พฤษภาคมพ.ศ.2563  
มิถุนายน พ.ศ.2563 15 มิถุนายน 2563   15 มิถุนายน 2563
กรกฎาคม พ.ศ.2563  23ิ กรกฎาคม 2563  23 กรกฎาคม 2563
สิงหาคม พ.ศ.2563  
กันยายน พ.ศ.2563  
ตุลาคม พ.ศ.2563  
พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
ธันวาคม พ.ศ.2563

 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประจำปี พ.ศ.2561

ปฏิทินประชุมผู้บริหาร 2561

ครั้งที่
เดือน/พ.ศ.
ระเบียบวาระการประชุม
 รายงานการประชุม
1 มกราคม พ.ศ.2561  25 มกราคม พ.ศ.2561 รายงาน 25 ม.ค.61
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  รายงาน 22 ก.พ.61
3 มีนาคม พ.ศ.2561 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  รายงาน 27 มี.ค.61
4 เมษายน พ.ศ.2561 26 เมษายน พ.ศ.2561 รายงาน 26 เม.ย.61
5 พฤษภาคมพ.ศ.2561  30 พฤษภาคม พ.ศ.2561  รายงาน 30 พ.ค.61
6 มิถุนายน พ.ศ.2561  28 มิถุนายน พ.ศ.2561  รายงาน 28 มิ.ย.61
7 กรกฎาคม พ.ศ.2561  24 กรกฎาคม พ.ศ.2561  รายงาน 24 ก.ค.61
8 สิงหาคม พ.ศ.2561  21 สิงหาคม พ.ศ.2561  รายงาน 21 ส.ค.61
9 กันยายน พ.ศ.2561  24 กันยายน พ.ศ.2561  รายงาน 24 ก.ย.61
10 ตุลาคม พ.ศ.2561  30 ตุลาคม พ.ศ.2561  รายงาน 30 ต.ค.61
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  28 พฤศจิกยน พ.ศ.2561  รายงาน 28 พ.ย.61
12 ธันวาคม พ.ศ.2561  13 ธันวาคม พ.ศ.2561 รายงาน 13 ธ.ค.61 

 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประจำปี พ.ศ.2562

ปฏิทินประชุมผู้บริหาร 2562

ครั้งที่
เดือน/พ.ศ.
ระเบียบวาระการประชุม
 รายงานการประชุม
1 มกราคม พ.ศ.2562  29 มกราคม 2562  29 มกราคม 2562 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 22 กุมภาพันธ์ 2562  22 กุมภาพันธ์ 2562
3 มีนาคม พ.ศ.2562  
4 เมษายน พ.ศ.2562  26 เมษายน 2562  26 เมษายน 2562
5 พฤษภาคมพ.ศ.2562  
6 มิถุนายน พ.ศ.2562  27 มิถุนายน 2562  27 มิถุนายน 2562
7 กรกฎาคม พ.ศ.2562  13 กรกฏาคม 2562  13 กรกฎาคม 2562
8 สิงหาคม พ.ศ.2562  
9 กันยายน พ.ศ.2562  26 กันยายน 2562  26 กันยายน 2562
10 ตุลาคม พ.ศ.2562  31 ตุลาคม 2562  31 ตุลาคม 2562
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
12 ธันวาคม พ.ศ.2562  26 ธันวาคม 2562 26 ธันวาคม 2562

 

 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ประจำปี พ.ศ.2561

ปฏิทินประชุมผู้บริหาร 2561

ครั้งที่
เดือน/พ.ศ.
ระเบียบวาระการประชุม
 รายงานการประชุม
1 มกราคม พ.ศ.2561  25 มกราคม พ.ศ.2561 รายงาน 25 ม.ค.61
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  รายงาน 22 ก.พ.61
3 มีนาคม พ.ศ.2561 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  รายงาน 27 มี.ค.61
4 เมษายน พ.ศ.2561 26 เมษายน พ.ศ.2561 รายงาน 26 เม.ย.61
5 พฤษภาคมพ.ศ.2561  30 พฤษภาคม พ.ศ.2561  รายงาน 30 พ.ค.61
6 มิถุนายน พ.ศ.2561  28 มิถุนายน พ.ศ.2561  รายงาน 28 มิ.ย.61
7 กรกฎาคม พ.ศ.2561  24 กรกฎาคม พ.ศ.2561  รายงาน 24 ก.ค.61
8 สิงหาคม พ.ศ.2561  21 สิงหาคม พ.ศ.2561  รายงาน 21 ส.ค.61
9 กันยายน พ.ศ.2561  24 กันยายน พ.ศ.2561  รายงาน 24 ก.ย.61
10 ตุลาคม พ.ศ.2561  30 ตุลาคม พ.ศ.2561  รายงาน 30 ต.ค.61
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  28 พฤศจิกยน พ.ศ.2561  รายงาน 28 พ.ย.61
12 ธันวาคม พ.ศ.2561  13 ธันวาคม พ.ศ.2561 รายงาน 13 ธ.ค.61 

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments