ประกาศข่าว สพม.24

สพม.24 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น....

สพม.24 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความรับรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั...

สพม.24อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายชัยวัฒน์...

โครงการยุวชนตำรวจ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” สพม. เขต 24

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำ...

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

วันที่ 10 กันยายน  2562 เวลา 09.00...

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. ประธานเปิดโครงการยุวชนตำรวจ สพฐ.”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 ...

23 ส.ค.2562 สพม.24 รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 ...

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 13.00 น. นา...

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายปริญญา จ...