ประกาศข่าว สพม.24

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...

การใช้โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน และคู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ...

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ BBL เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ...

ประชุมชี้แจง Big Data และระบบโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (No Copy)

Big Data $ No Copy 1. คู่มือการใช้...

การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

นที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ตั...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกExternal Integrity and Transparency Assessment : EIT) )

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน...

E – Service

E – Service

Please follow and like us:0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

การวัดการรับรู้ของผู็มีส่วนได้ส่วน...

การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ปี 2562

การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสร...

ผอ.สพม.24 ร่วมรับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 1...