ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กส

นาย กนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน “เฟื่องฟ้าเกมส์”

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
Final Feminization : Fiction, Anal, Blowjob, Coercion, Cuckold, Domination, Female Domination, Hardcore, Masturbation, Transsexual, Transvestite, Voyeurism.

Final Feminization : Fiction, Anal, Blowjob, Coercion, Cuckold, Domination, Female Domination, Hardcore, Masturbation, Transsexual, Transvestite, Voyeurism.

Cloud awoke from a long sleep in a...

แชร์เรื่องนี้
งบทดลองงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2565

งบทดลองงวด 11 ประจำปีงบประมาณ 2565

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
Beauty and sexy tight pussy pornstar fucked hard, she wants to worship his cock.

Beauty and sexy tight pussy pornstar fucked hard, she wants to worship his cock.

The afternoon sun shines on her oi...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.0...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานกรรมการในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

       วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายภิญโญ หอมไกล รอง ผอ.สพม.กส. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ...

แชร์เรื่องนี้

งบทดลองงวด 10 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวโหลดน์งบทดลองงวด 10 ประจำปีงบปร...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ รับโล่เกียรติคุณ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เ...

แชร์เรื่องนี้

สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับเงินบำเหน็จบำนาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กส. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายของ สพม.กาฬสินธ์ุ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กส. นำบุคลากรในสำนักงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

        วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 25...

แชร์เรื่องนี้

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมพิธีทบทวนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

        วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 25...

แชร์เรื่องนี้

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธ...

แชร์เรื่องนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง...

แชร์เรื่องนี้

ประชุมผู้บริหาร สนง.สพท./ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  เวลา...

แชร์เรื่องนี้

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลัง 1.เกณ...

แชร์เรื่องนี้

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนั...

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้