ตัวอย่างการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

การพัฒนาการนิเทศ-.pdf การพัฒนาครูผู้ช่วย ครูคลังสมอง (จ้างบุคลากรวิทย์-คณิต) (2) ครูคลังสมอง (จ้างบุคลากรวิทย์-คณิต) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (1) พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ระบบควบคุมภายใน โรงเรียนคุณธรรม (2) โรงเรียนคุณธรรม ครูคลังสมอง (จ้างบุคลากรวิทย์-คณิต) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ จัดทำแผน-จัดทำรายงานประจำปี-ทบทวนผลการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับ DLTV ธุรการครบวงจร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2564

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...