ค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ปี 2561

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2561
   (เวลา 09.00 น.)
  • นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
  • การอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำ ค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ปี 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากสถานศึกษาในสังกัด 55 แห่ง รวม 110 คน
  • โดยผ่านฐานกิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต 4 ฐาน ดังนี้
   ฐานที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
   ฐานที่ 2 การจัดการด้านอารมณ์และความเครียด
   ฐานที่ 3 การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา
   ฐานที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
   โดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเด็กและเยาวชน ดังนี้
   1) ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด
   2) ทักษะชีวิตเพื่อใช้ชีวิตที่ปลอดภัย
   3) ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
   4) ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่สังคมห่วงใย
   ในการจัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำได้ถอดบทเรียน 13 ชีวิตหมูป่า เพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอด โดยจัดอบรมพัฒนานักเรียน ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...