การใช้โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน และคู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด


โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  ประธาน สืบเนื่องจาก คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ.2558 รัฐบาลประกาศ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร เริ่มจากสำเนาบัตรประชาชน) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการประชาชน งานไหนบ้างที่เกี่ยวกับประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง สพฐ.จึงพัฒนาโปรแกรม  แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application From  ระบบ Offline  อ่านข้อมูลที่ปรากฏ หน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์ม ที่จะไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร และลดภาระแก่ประชาชน  การประชุมวันนี้เพื่อรับทราบ และนำไปใช้บริการประชาชนมีวิธีการอย่างไร ตั้งแต่ การรับนักเรียน ย้ายนักเรียน การขอใช้สถานที่  ในส่วนของเขตพื้นที่และเผยแพร่ไปสถานศึกษาในสังกัด  ใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกัน พร้อมกันทั่วประเทศ ในยุคราชการ 4.0 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน
แนวทางขับเคลื่อนสถานศึกษาใช้ปีการศึกษา 2562 เริ่มใช้ ก.ค.2562 เป็นต้นไป

1.การรับนักเรียน (ผ่านมาแล้ว)จะเริ่ม แบบฟอร์มที่ 2-8
2.การย้ายเข้า
3.การย้ายออก
4.การขอลากออก
5.การขอผ่อนผันเข้าเรียน
6.การขอใบแทนเอกสาร
7.การขอเทียบโอน
8.การขอใช้อาคารสถานที่รายงานผลสำนักนายก

การขยายผล ให้เขตขับเคลื่อน 

1.คอนเฟอเร้นซ์กับโรงเรียน ตอบโจทย์คำรับรองตามตัวชี้วัด KPI 6.7.1 ได้
2.ชี้แจงอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.ทำคลิป youtube แจ้งโรงเรียนศึกษา

เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม

1.กลุ่มอำนวยการ ดูเรื่อง มาตรฐานเขต No Copy
2.กลุ่มส่งเสริม ประสานกับโรงเรียนตามแบบฟอร์ม แต่ผู้ปฏิบัติคือสถานศึกษา
3.กลุ่ม DLICT ช่วยกลุ่มต่างๆที่กี่ยวข้องด้านโปรแกรม

การติดตั้ง License เครื่องอ่านบัตร

1. ดูว่า Windows กี่ bit
2. นำไฟล์ lm.exe จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows
3. นำไฟล์ scapi_ope.dli , scapi_ope.dll จาก 1. License ไปไว้ C:\Windows
32 bit ลงไว้ System32
64 bit ลงไว้ SysWOW64
4. ทดสอบเครื่องการอ่านบัตร เข้าโฟลเดอร์ 1. License\SMC_Test ติดตั้ง SMCDemo.exe กดคำว่าอ่านบัตร

การแก้ไขปัญหาติดตั้งเครื่องอ่านบัตร

1. ถ้าขึ้นภาษาต่างดาว เข้า Control Panel –> เข้า  Region สัญลักษณ์นาฬิกาลูกโลกสีเขียว–> กดมาที่แถบ Administrative –> กด Change system locale เปลี่ยนภาษาเป็น Thai
2. ถ้าฟ้อง .Net Framework เข้าโฟลเดอร์  No Copy ลงโปรแกรม NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe


โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

    โปรแกรมการติดตั้งฐานข้อมูล

คู่มือการใช้งาน

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ดาวน์โหลด

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...