คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วีดีโอการประชุมทางไกล(Youtube)            วีดีโอการประชุมทางไกล(Google Drive)   (หากเปิดด้วย Smartphone
แจ้งรายงานระยะที่1                                           คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เว็บไซต์การรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร.สพฐ.  http://krs2.psdg-obec.go.th/
(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่งให้ทาง AMSS  และ  e-mail  เป็นรายบุคคล)
ไฟล์ word  
1คำนำ
2สารบัญ
3กรอบแนวทาง
องค์ประกอบที่ 1 Functional base
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 IMD
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 อันดับตามรายงานภารกิจของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 o net
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พัฒนาครูแบบครบวงจร
องค์ประกอบที่ 2 Agenda base
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 แผนสร้างความรับรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การชี้แจงประเด็นข่าว
ตัวชี้วัดที่ 2.2 Boot camp_
องค์ประกอบที่ 3 Area base
ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
ตัวชี้วัดที่ 4.1 พัฒนานวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมัน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2การลดกระดาษ(ใหม่)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ประหยัดงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 ระบบ KRS
ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 ITA
ตัวชี้วัดที่ 4.2.6 ห้องเรียนกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 smartcard+GPA
ตัวชี้วัดที่ 4.2.8 ประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 รร.วิถีพุทธ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.10 พุธเช้าข่าว สพฐ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 ระบบบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ต้นทุนต่อหน่วย
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3 ตรวจสอบบัญชี
องค์ประกอบที่ 5 Potential base
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการแผน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การปฏิรูปองค์กร
ภาคผนวก 61

ไฟล์ pdf  
1คำนำ
2สารบัญ
3กรอบแนวทาง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 IMD
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 อันดับตามรายงานภารกิจของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 o net
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พัฒนาครูแบบครบวงจร
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 แผนสร้างความรับรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การชี้แจงประเด็นข่าว
ตัวชี้วัดที่ 2.2 Boot camp_
ตัวชี้วัดที่ 4.1 พัฒนานวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมัน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2การลดกระดาษ(ใหม่)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ประหยัดงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 ระบบ KRS
ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 ITA
ตัวชี้วัดที่ 4.2.6 ห้องเรียนกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 smartcard+GPA
ตัวชี้วัดที่ 4.2.8 ประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 รร.วิถีพุทธ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.10 พุธเช้าข่าว สพฐ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 ระบบบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ต้นทุนต่อหน่วย
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3 ตรวจสอบบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการแผน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การปฏิรูปองค์กร
ภาคผนวก 61
Open_Director-61
ชี้แจงตัวชี้วัด-ม.44-2561-22-มี.ค.-61

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...