คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วีดีโอการประชุมทางไกล(Youtube)            วีดีโอการประชุมทางไกล(Google Drive)   (หากเปิดด้วย Smartphone
แจ้งรายงานระยะที่1                                           คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เว็บไซต์การรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร.สพฐ.  http://krs2.psdg-obec.go.th/
(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่งให้ทาง AMSS  และ  e-mail  เป็นรายบุคคล)
ไฟล์ word  
1คำนำ
2สารบัญ
3กรอบแนวทาง
องค์ประกอบที่ 1 Functional base
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 IMD
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 อันดับตามรายงานภารกิจของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 o net
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พัฒนาครูแบบครบวงจร
องค์ประกอบที่ 2 Agenda base
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 แผนสร้างความรับรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การชี้แจงประเด็นข่าว
ตัวชี้วัดที่ 2.2 Boot camp_
องค์ประกอบที่ 3 Area base
ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
ตัวชี้วัดที่ 4.1 พัฒนานวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมัน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2การลดกระดาษ(ใหม่)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ประหยัดงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 ระบบ KRS
ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 ITA
ตัวชี้วัดที่ 4.2.6 ห้องเรียนกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 smartcard+GPA
ตัวชี้วัดที่ 4.2.8 ประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 รร.วิถีพุทธ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.10 พุธเช้าข่าว สพฐ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 ระบบบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ต้นทุนต่อหน่วย
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3 ตรวจสอบบัญชี
องค์ประกอบที่ 5 Potential base
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการแผน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การปฏิรูปองค์กร
ภาคผนวก 61

ไฟล์ pdf  
ชี้แจงตัวชี้วัด-ม.44-2561

Please follow and like us:
0

Comments

comments

You may also like...