คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปริญญา  จุฑาสงฆ์

ประธานกรรมการ

2

นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

3

นางสาวศุภลักษณ์  สระแก้ว

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

4

นางสาวกนกพร  คำโสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

5

นายมรกต  กลัดสอาด

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6

นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

7

นายสงกรานต์  พันธ์โนราช

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

8

นายธวัชชัย  สำราญวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9

นายวิญญู อุตระ

กรรมการและเลขานุการ

 

แชร์เรื่องนี้