คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
24

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายทวี ทะนอก ประธานกรรมการ (ผอ.สพม.24) 08-1117-9647
2 นายปุณกาญจน์  ภูเงิน ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 08-1964-0345
3 นางจารุวรรณ  รัตนมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 08-6857-9144
4 นายชูชัย  ประทุมขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 08-1964-0345
5 นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 08-3356-8939
6 นายอานนท์  นนทวัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 08-4515-9694
7 นายธวัชชัย  สำราญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 08-1320-2142
8 ว่าพ.ต.จรัญ น่วมมะโน กรรมการและเลขานุการ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 08-1768-5525

แชร์เรื่องนี้