ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังนโยบายต่าง ๆ และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนโคกศรีเมืองรับการนิเทศบูรณาการสร้างขวัญกำลังใจจากสพม.24

  ติดตามข่าวสารโรงเรียนโคกศรี...

แชร์เรื่องนี้

สพม.๒๔ นิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

สพม. 24 นิเทศ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Please follow and like us:0

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้