การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

9. Social Network

แผนการดำเนินงาน

10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14. มาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

17. E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...