การอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ปี 2561

วันที่ 25 สิงหาคม 2561
(เวลา 09.00 น.)

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 (กาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษมอบ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) ซึ่งมี นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการสืบเนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในปัจจุบันส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบและเผชิญเหตุกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านยาเสพติด ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ด้านการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ด้านสื่อสารอินเตอร์เน็ต ทำให้นักเรียนอยู่ในภาวะติดสุข และปัญหาทางสังคมอื่นๆ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รอดพ้นจากการเผชิญเหตุทุกกรณีนักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถเอาตัวรอดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ สุข จึงได้จัดอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาครู ให้ได้รับองค์ความรู้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อย่างเป็นระบบผ่านโปรแกรมการคัดกรอง Scan Tool 4.0 3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในสังกัด 55 แห่ง จำนวน 110 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากรจาก นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร และนายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) และ ว่าที่ พันตรี จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 24 ให้เกียรติบรรยาย องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...