การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ฯ (COVID-19)

การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)

>>>>>>>หนังสือแจ้งจากสพฐ.<<<<<<<<<

                                    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับโรงเรียน)พร้อมกำหนดการรายงานผลในระยะที่ 1-2 เรียบร้อยแล้วนั้น

                                    บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลในระบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับโรงเรียน) จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลการเตรียมความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 3

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ผ่านทางเว็ปไซด์ https://covid19.obec.go.th/e-report

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...