การมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

การมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการ ประจำปีงบประมาณ 2565

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...