การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ในการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...