การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุดใจ  สุปัญบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียน  ณ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา 13.00 น. โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุดใจ  สุปัญบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียน  ณ โรงเรียนร่องคำ  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุดใจ  สุปัญบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียน  ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายภิญโญ  หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท สถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายภิญโญ  หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท สถานศึกษา ณ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...