กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่

งาน

ผู้รับผิดชอบ

       กลุ่มงานธุรการ
1  งานรับ-ส่งหนังสือราชการ นางปรางทิพย์  ศรีทา
2 งานลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือ นางสาวกันติมาภรณ์  ศรีทา
3 งานแจ้งหนังสือเวียนภายในกลุ่ม นางปรางทิพย์  ศรีทา
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม นางปรางทิพย์  ศรีทา
5 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน และกลุ่มงานหน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน นางปรางทิพย์  ศรีทา
6 ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ นางสาวกันติมาภรณ์  ศรีทา

1.กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

7 งานรับนักเรียน นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
8 งานจัดการศึกษาภาคบังคับ นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
9 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษา นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
10 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
11 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
12 งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน นางปรางทิพย์  ศรีทา
13 งานจัดซื้อแบบพิมพ์ ( ปพ.) นางปรางทิพย์  ศรีทา
14 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา นางปรางทิพย์  ศรีทา

2.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

12  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์
13 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
14 การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
15 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต นางศิวาพร ชาญสอน
16 งานความมั่นคงของชาติ นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมือง
17 งานวิเทศสัมพันธ์ นางศิวาพร ชาญสอน
18 งานส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นางศิวาพร ชาญสอน
19 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.24 นางสาวชนานาถ สุ่มมาตย์

3.กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุน

20 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา, ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ นางศิวาพร ชาญสอน
21 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา นางศิวาพร ชาญสอน
22 งานส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน (โครงการนักเรียน) นางศิวาพร ชาญสอน
23 งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
24 โครงการเด็กดีมีที่เรียน นางศิวาพร ชาญสอน
25 งานคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่น นางศิวาพร ชาญสอน

4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

26 งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร นางสาวกันติมาภรณ์  ศรีทา
27 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ นางสาวกันติมาภรณ์  ศรีทา
28 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยวินัยนักเรียน นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
29 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
30 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
31 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
32 งานอบรมสภานักเรียน นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
33 งานยุวชนประชาธิปไตย นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
34 งานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ นางรุ่งอรุณ  จรียานุวัฒน์
35 งานขออนุญาตนำนักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา นางปรางทิพย์  ศรีทา

5.การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานักเรียน

ผู้รับผิดฃอบ   นางสาวชนานาถ  สุ่มมาตย์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานักเรียน ให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์ โดยทำงานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.1 ด้านการปฏิบัติการ

(1)  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(2)  วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนแก้ไขปัญหา

(3)  ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

(4)  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว   เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด           การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

(5)  ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

(6)  ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  เด็กสมาธิสั้นเด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

                     (7)  ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

(8 ) รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

(9)  สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ

วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

1.2 ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

1.3 ด้านการประสานงาน

(1)  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(3)  ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

1.4 ด้านการบริการ

(1)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

(2)  ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

(3)  งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)

(4)  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

แชร์เรื่องนี้