กลุ่มนโยบายและแผน

                                   กลุ่มนโยบายและแผน

ที่

ภาระงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย เพ็ญพิมล ศิริกุล
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพ็ญพิมล ศิริกุล
งานจัดสรรงบประมาณ เพ็ญพิมล ศิริกุล
งานบริหารงบประมาณ เพ็ญพิมล ศิริกุล
2 กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา วิไลวรรณ ศรีทอง
งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิไลวรรณ ศรีทอง
งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี วิไลวรรณ ศรีทอง
งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วิไลวรรณ ศรีทอง
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิไลวรรณ ศรีทอง
3 กลุ่มงานติดตาม ประเมินและรายงานผล
งานติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ชริน พลตื้อ
งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. ชริน พลตื้อ
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสพท. ชริน พลตื้อ
4 งานธุรการ
งานสารบรรณ วิไลวรรณ ศรีทอง
งานประสานงานและให้บริการ วิไลวรรณ ศรีทอง
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน วิไลวรรณ ศรีทอง
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน วิไลวรรณ ศรีทอง

แชร์เรื่องนี้