กลุ่มกฎหมายและคดี


กลุ่มกฎหมายและคดี
Law and Lawsuit Group

1. ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการดำเนินคดีของรัฐ

o   งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายจิรนิติ์  อินอุ่นโชติ
o   งานดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดทั้งอย่างไม่ร้ายแรงและอย่างร้ายแรง นายจิรนิติ์  อินอุ่นโชติ
o   งานสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ
o   งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ
o   งานด้านกฏหมายและการดำเนินคดีของรัฐที่ใช้ในหน่วยงาน นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ
o   งานดำเนินงานด้านกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ
o   งานรับ – ส่ง หนังสือราชการลับ/ทั่วไป วิชชุ ชูศรีนาค
o   จัดทำบันทึกและหนังสือราชการลับ/ทั่วไป วิชชุ ชูศรีนาค
o   สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา วิชชุ ชูศรีนาค
o   แจ้งผลการสืบหาหลักทรัพย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิชชุ ชูศรีนาค
o   ประสานคดี/คัดถ่ายเอกสารกับศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และจัดทำเอกสารอื่นภายในกลุ่มงานวินัย วิชชุ ชูศรีนาค
o   สืบค้นกฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ วิชชุ ชูศรีนาค
o   จัดเก็บ/จัดส่งสำนวนการสืบสวน/สอบสวน และจัดทำบัญชีพยานเอกสาร วิชชุ ชูศรีนาค

Please follow and like us:
0
แชร์เรื่องนี้

Comments

comments

You may also like...