โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม การเข้าค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าเป็นคณะปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประชุมครูเตรียมความพร้อม ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
งบทดลองงวด 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลองงวด 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดงบทดลองงวด ...
Read More
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นักกรีฑาโรงเรียนกุฉินารายณ์  เข้าแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564
โรงเรียนกุฉินารายณ์  จัดค่ายวิชาการ  วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดค่ายวิชาการ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ...
Read More
โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  Day Camp กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

RSS ข่าวจาก สพฐ.

แชร์เรื่องนี้