หน้าหลัก

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

การสอบคัดกรอง”ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

เมื่อวันที่ 5 สิงหาค...
Read More
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สอบคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” นักเรียนชั้น ม. 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จัดการสอบอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียน ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา 2563
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2563

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม...
Read More
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อ-สอบวัดผลทักษ...
Read More
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
คู่มือการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 31 ก.ค. 63 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ อบรม อย.น้อย

วันที่ 31 ก.ค. 63 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ อบรม อย.น้อย

Read More
เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

เตรียมความพร้อมผู้ช่วยวิทยากร อพวช. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 256...
Read More

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

แชร์เรื่องนี้