หน้าหลัก-14-07-2564

ผอ.สพม.กส. ประชุมปรึกษาหารือในการจัดตั้ง โรงเรียนสาธิต

ผอ.สพม.กส. ประชุมปรึกษาหารือในการจัดตั้ง โรงเรียนสาธิต

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภา...
Read More
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาที่ขอรับ การประเมินเป็นปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกุฉินารายณ์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
นายทวี  ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ และคณะ ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ศธ. ติดตาม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนกุฉินารายณ์

ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ศธ. ติดตาม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนกุฉินารายณ์

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภ...
Read More
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

Read More
ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ศธ. ติดตาม การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน ในโรงเรียน สังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ
ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมปิดค่ายสอนหนังสือ  ปีการศึกษา 2565

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมปิดค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภ...
Read More
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน1/2565
ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ  ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ออกนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภ...
Read More

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก Facebook Fanpage สพม.กาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้