หน้าหลัก-14-07-2564

การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ สำหรับ         การเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD -19)
การใช้ระบบรายงานและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดอบรมออนไลน์การประเมินตามสภาพจริงโดยใช้ Rubrics
ประชุมขยายผลการใช้ระบบรายงาน และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  ออนไลน์
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มอบเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2564
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดมุกดาหาร
ข้าราชการครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ ปี 2564 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online การพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ AI ระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สพป.มุกดาหาร

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก Facebook Fanpage สพม.กาฬสินธุ์

RSS ข่าวจาก สพฐ.

แชร์เรื่องนี้