http://web.ocsc.go.th/forking/

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

Read More
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

การย้ายข้าราชการครูแ...
Read More
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวาย ณ วัดนาคูใต้ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 งวดที่10

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 งวดที่10

ดาวน์โหลด งบทดลองเดื...
Read More
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสว่างโนนสูง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ฯ ตอนรับผู้มาบริจาคให้นางสาวภัคจิรา รุ่งภาษา
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและ ผ้าโสร่ง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562  ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปาว ครั้งที่ 3 ปี 2562

เรื่องล่าสุด

เรื่องล่าสุด

ข่าวสารจาก สพม.24 Facebook Fanpage

RSS ข่าวจาก สพฐ.